C V. Vipers of the Volga basin. Part I / A. Mr. Bakiyev et al. Togliatti: Cassandra, 2015. 234 pp. // Principy èkologii. 2015. № 3. P. 89‒92. DOI: 10.15393/j1.art.2015.4561


Issue № 3

Synopsis

pdf-version

Vipers of the Volga basin. Part I / A. Mr. Bakiyev et al. Togliatti: Cassandra, 2015. 234 pp.

C
   V A
PhD, Zoo, cherlin51@mail.ru
Received on: 28 October 2015
Published on: 11 November 2015

References

Viper (Reptilia: Serpentes: Viperidae: Vipera) of the Volga basin. Part I /A. G. Bakiev, V. I. Garanin, D. B. Gelashvili, R. A. Gorelov, I. V. Doronin, O. V. Zayceva, A. I. Zinenko, A. A. Klenina, T. N. Makarova, A. L. Malenev, A. V. Pavlov, I. V. Petrova, V. Yu. Ratnikov, V. G. Starkov, I. V. Shiryaeva, R. H. Yusupov, T. I. Yakovleva. Tol'yatti: Kassandra, 2015. 234 p.

Displays: 4654; Downloads: 1348;